ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG

Budowa wiaty bez administracyjnych formalności

15/11/2023

W polskim prawie budowlanym, termin „wiata” pozostaje pozbawiony jednoznacznej definicji. Co dosyć zaskakujące, przepisy dotyczące budownictwa nie zawierają precyzyjnego określenia tego rodzaju obiektów, co otwiera pole na różnice interpretacyjne. W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pojawiła się jedynie ogólna charakteryzacja, określająca wiatę jako pomieszczenie naziemne, pozbawione ścian ze wszystkich stron lub wręcz pozbawione ścian.

Definicja wiaty

Jak już powiedzieliśmy w prawie budowlanym nie znajdziemy definicji „wiaty”. W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wspomniano: „Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione”. Brak definicji wiaty powoduje, że w sytuacjach spornych to sąd rozstrzyga, czy dany obiekt jest wiatą czy budynkiem. Przyjmuje się, że wiata jest budowlą lekką, opartą na słupach, posiadającą dach. Wiata nie może być obudowana ze wszystkich lub z większości stron. Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych przyjęto, że podstawowe cechy wiaty to:

  • posiadanie fundamentów,
  • posiadanie dachu,
  • nieposiadanie ścian,
  • posadowienie budowli na słupach.

Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem.

Źródło: unsplash.com

Wymiary wiaty

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego z 2020 r. dopuściła budowę wiaty bez pozwolenia i bez zgłoszenia o budowie w następujących przypadkach:

Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia budowa: „wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 działki”.

Prawo budowlane, oprócz maksymalnej powierzchni zabudowy, nie wprowadza żadnych ograniczeń związanych z wyglądem i wymiarami wiaty, typu maksymalna wysokość.

Lokalizacja wiaty

Można ją sytuować na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto na działce nie może się znaleźć więcej niż dwie takie wiaty na każde 1000 m2 jej powierzchni. W przypadku wiaty nie obowiązują przepisy dotyczące minimalnych odległości budynków od granic działki budowlanej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne ograniczenia. Wiatę należy przede wszystkim sytuować w odpowiedniej odległości od drogi. Trzeba spełnić wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy o drogach publicznych. W ustawie wskazano minimalne odległości, które zależą od kategorii drogi oraz tego czy obiekt znajduje się w terenie zabudowy czy poza nim. W terenie zabudowy minimalna odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej wynosi 6 m, powiatowej i wojewódzkiej – 8 m, krajowej – 10 m, ekspresowej – 20 m, autostrady – 30 m. Poza terenem zabudowy odległości te są większe.

Jeśli wiata ma spełniać zadania miejsca postojowego to musi spełniać określone warunki usytuowania. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone oraz otwarte garaże wielopoziomowe, należy sytuować na działce budowlanej w odległości nie mniejszej niż 3m od granicy tej działki. Należy także pamiętać, że wody opadowe z zadaszenia nie mogą spływać na nieruchomość sąsiednią.

Podsumowanie

Bez pozwolenia na budowę można postawić wiatę o powierzchni do 50 m2. Ważne jest jednak spełnienie przesłanek umożliwiających budowę takiej wiaty – na działce musi już istnieć budynek mieszkalny (jedno- albo wielorodzinny) lub działka ta musi być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Prawo budowlane nie określa maksymalnej wysokości ani materiału, z jakiego ma być wybudowana wiata.

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Kwaśnik specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz sprawami związanych z gospodarką nieruchomości, prawem kontraktowym oraz prawem handlowym.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.