ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG PRAWNY

Nowelizacja Prawa budowlanego – stan na wrzesień 2023

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ustawa ta choć nie związana z procesem budowlanym zawiera szereg zapisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane. Należy mieć jednakże na uwadze, że proces legislacyjny nie został jeszcze ukończony. Aktualnie projekt został przekazany do Prezydenta i Marszałka Senatu.

Co się zmieni?

Część zmian w Prawie budowlanym pochodzi z aktualnie procedowanego przez Sejm rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadzi definicje przydomowego schronu oraz przydomowego ukrycia doraźnego, zostanie również wydane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te obiekty.

Zmienią się także wymagania dot. uzyskiwania uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie oraz zakres ograniczonych uprawnień w specjalności architektonicznej. Ustawa wprowadzi możliwość uzyskiwania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Istotną zmianą będzie katalog obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia. Oprócz dodania domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 (nowy pkt 1b w art. 29 ust. 1) dodano też m.in.: kolumbaria, kioski i pawilony sprzedaży ulicznej, zbiorniki na deszczówkę o pojemności większej niż 5 m3 (ale nie większej niż 15 m3), przydomowe schrony i ukrycia doraźne. Te domy powyżej 70 m² będą też miały bardzo uproszczoną procedurę odbioru, polegającą na tym, że wyłącznie kierownik budowy potwierdzi gotowość do zamieszkania. Budowa domów bez pozwolenia na budowę nie będzie miała ograniczeń dotyczących powierzchni zabudowy. Ograniczenie będzie dotyczyć tylko wysokości domu – budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Zmieni się katalog obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Dodano m.in.: zbiorniki na deszczówkę o pojemności nie większej niż 5 m3, maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m;

Nie będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast będzie wymagała zgłoszenia przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków polegająca na wykonaniu, powiększeniu lub zmniejszeniu okien lub drzwi, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;

Zmieni się procedura zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Po zmianie, jeżeli inwestor do zgłoszenia nie dołączy wymaganej dokumentacji, a organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przedłożonej dokumentacji nie będzie mógł ustalić, że planowany do realizacji obiekt budowlany spełnia wszystkie przesłanki budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a lub 1b Prawa budowlanego, to wtedy takie zgłoszenie będzie rozpatrywane w normalnym trybie.

Wejście w życie

Zgodnie z projektem nowelizacja ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących przydomowych schronów i ukryć doraźnych – te mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia.

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Kwaśnik specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz sprawami związanych z gospodarką nieruchomości, prawem kontraktowym oraz prawem handlowym.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.