ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG PRAWNY

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane (czerwiec 2023)

W dniu 03.06.2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Zasadność wprowadzenia zmian

Zmiany te zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodzą naprzeciw postulatom oraz oczekiwaniom rolników w przezwyciężeniu barier administracyjnych, na które napotykają w procesie budowlanym. Zdaniem Ministra „proponowane zamiany niewątpliwie przyczynią się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych. Wprowadzone uproszczenia pozwolą na szybkie i sprawne realizowanie inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych, a dzięki zmniejszeniu ilości wymaganych dokumentów obniżone zostaną także koszty ich realizacji. Zmniejszone koszty wynikają z braku konieczności opracowywania projektu budowlanego (w tym ponoszenia kosztów za wykonanie map do celów projektowych) oraz kosztów nadzoru (kierownik budowy)”.

Źródło: unsplash.com

Opis zmian

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym wprowadzono następujące zmiany:

1. Nowe brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 29 lit. c

Dokonano zwiększenia parametrów naziemnych silosów na materiały sypkie, które można wybudować na zgłoszenie jako obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Pojemność tych silosów zostanie zwiększona z 30 m3  do 250 m3, a ich wysokość z 7 m do 15 m. Zapis ten znacząco zwiększa rozmiary silosów, które mogą być budowane wyłącznie na zgłoszenie.

2. Wprowadzono nowy przepis art. 29 ust. 1 pkt 32

Zgodnie z tym przepisem na zgłoszenie możliwa będzie budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

3. Wprowadzono nowy przepis art. 29 ust. 1 pkt 32

Zgodnie z tym przepisem na zgłoszenie możliwa będzie budowa obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261).

4. Wprowadzono nowy przepis art. 29 ust. 2 pkt 33

Zgodnie z tym przepisem bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia możliwa będzie budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

5. Wprowadzono nowy przepis art. 30 ust. 2a pkt 3a

Zgodnie z tym przepisem w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32 i 33 koniecznym będzie do zgłoszenia przedłożyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Skutki wprowadzenia zmian

Nowelizacja mimo, że była postulowana przez rolników pozwala na budowę budynków gospodarczych do 150 m2 bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia wszystkim nie tylko rolnikom. Ustawa nie przewiduje bowiem, aby inwestor był rolnikiem. Wystarczy, aby budynek był związany z produkcją rolną. Pojęcie produkcji rolnej nie jest sprecyzowane, z tego też względu posiadanie ogródka na tej samej działce może być uznane za spełnienie tego warunku.

Na zgłoszenie możliwa jest nawet większa budowa budynku gospodarczego do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Na podstawie tego rozporządzenia można wysnuć wniosek, że budynkiem gospodarczym będą również budynki pełniące funkcję magazynową.

Głównym celem nowelizacji jest ułatwienie szybkiej budowy prostych silosów zbożowych. Ustawa wprowadza więc także uproszczenie procedur administracyjnych przy bardziej skomplikowanych budowach, które do teraz były obarczone szeregiem biurokratycznych barier. Aktualnie budowa silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15m będzie odbywać się na zgłoszenie. Podobnie rzecz się ma z obiektami budowlanymi służącymi do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Także w tym przypadku nie trzeba czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę – wystarczy samo zgłoszenie budowy.

Co więcej, tam gdzie przepisy wymagają zgłoszenia zamiast projektu budowlanego przedkładać się będzie dokumentację techniczną. Ma ona zawierać rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe. Zakres i treść dokumentacji powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinna być ona wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Stan prawny: 6.06.2023 r.

 

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Kwaśnik specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz sprawami związanych z gospodarką nieruchomości, prawem kontraktowym oraz prawem handlowym.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.